Решение на Шеста задача от Мартин Асенов

Обратно към всички решения

Към профила на Мартин Асенов

Резултати

 • 6 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 6 точки общо
 • 17 успешни тест(а)
 • 1 неуспешни тест(а)

Код

module GameOfLife
class BoardUtil
def self.generate_all_cells(*live_cells)
x_coords = BoardUtil.get_x_coords(*live_cells)
y_coords = BoardUtil.get_y_coords(*live_cells)
if x_coords.count == 0
return {}
end
init_cells(x_coords.min, y_coords.min, x_coords.max, y_coords.max, *live_cells)
end
def self.get_x_coords(*live_cells)
all = *live_cells.flatten.inject([]) { |res, current| res.push(current)}
all.values_at(* all.each_index.select { |i| i.even? })
end
def self.get_y_coords(*live_cells)
all = *live_cells.flatten.inject([]) { |res, current| res.push(current) }
all.values_at(*all.each_index.select { |i| i.odd? })
end
def self.generate_live_cells(*args)
live_cells = {}
args.each do |x,y|
live_cells[[x,y]] = Cell.new x, y, args, true
end
live_cells
end
def self.init_cells(min_x, min_y, max_x, max_y, *live_cells)
all_cells = {}
for i in (min_x -1)..(max_x+1)
for j in (min_y - 1)..(max_y+1)
all_cells[[i,j]] = Cell.new i, j, live_cells, live_cells.include?([i,j])
end
end
all_cells
end
end
class Board
def initialize(*live_cells)
@cells = BoardUtil.generate_all_cells(*live_cells)
@live_cells = BoardUtil.generate_live_cells(*live_cells)
@next_generation = {}
end
def [](x,y)
if @live_cells[[x,y]]
true
else
false
end
end
def each(&block)
if block
@live_cells.keys.each do |value|
block.call(value)
end
else
@live_cells.each
end
end
def drop(from)
@live_cells.keys.drop(from)
end
def first
@live_cells.keys.first
end
def reverse_each(&block)
if block
@live_cells.keys.reverse_each do |value|
block.call value
end
else
@live_cells.keys.reverse_each
end
end
def to_a
@live_cells.keys
end
def count
@live_cells.count
end
def next_generation
@cells.each do |key, value|
if value.is_living_in_next_iteration? or value.is_spawning_in_next_iteration?
@next_generation[key] = :alive
end
end
Board.new *@next_generation.keys
end
end
class Cell
attr_reader :x,:y
def initialize(x, y, possible_live_neighbours, is_alive)
@x, @y, @neighbours,@is_alive = x, y, [], is_alive
possible_live_neighbours.each do |cell_x, cell_y|
if is_neighbour?(cell_x,cell_y)
@neighbours += [[cell_x,cell_y]]
end
end
end
def is_neighbour?(x,y)
(@x-x).abs <= 1 && (@y - y).abs <= 1 && !(@x == x && @y == y)
end
def is_living_in_next_iteration?
@is_alive && (@neighbours.size == 2 || @neighbours.size == 3)
end
def is_spawning_in_next_iteration?
@neighbours.size == 3
end
end
end

Лог от изпълнението

..F...............

Failures:

 1) GameOfLife::Board enumeration responds to each, map, count, etc.
   Failure/Error: board.should respond_to(enumerable_method)
    expected #<GameOfLife::Board:0x8c54eac @cells={}, @live_cells={}, @next_generation={}> to respond to :each_cons
   # /tmp/d20111221-3114-mq6gvo/spec.rb:19:in `block (4 levels) in <top (required)>'
   # /tmp/d20111221-3114-mq6gvo/spec.rb:18:in `each'
   # /tmp/d20111221-3114-mq6gvo/spec.rb:18:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

Finished in 0.36854 seconds
18 examples, 1 failure

Failed examples:

rspec /tmp/d20111221-3114-mq6gvo/spec.rb:15 # GameOfLife::Board enumeration responds to each, map, count, etc.

История (1 версия и 2 коментара)

Мартин обнови решението на 17.12.2011 21:57 (преди над 8 години)

+module GameOfLife
+
+ class BoardUtil
+ def self.generate_all_cells(*live_cells)
+ x_coords = BoardUtil.get_x_coords(*live_cells)
+ y_coords = BoardUtil.get_y_coords(*live_cells)
+ if x_coords.count == 0
+ return {}
+ end
+ init_cells(x_coords.min, y_coords.min, x_coords.max, y_coords.max, *live_cells)
+ end
+
+ def self.get_x_coords(*live_cells)
+ all = *live_cells.flatten.inject([]) { |res, current| res.push(current)}
+ all.values_at(* all.each_index.select { |i| i.even? })
+ end
+
+ def self.get_y_coords(*live_cells)
+ all = *live_cells.flatten.inject([]) { |res, current| res.push(current) }
+ all.values_at(*all.each_index.select { |i| i.odd? })
+ end
+
+ def self.generate_live_cells(*args)
+ live_cells = {}
+ args.each do |x,y|
+ live_cells[[x,y]] = Cell.new x, y, args, true
+ end
+ live_cells
+ end
+
+ def self.init_cells(min_x, min_y, max_x, max_y, *live_cells)
+ all_cells = {}
+ for i in (min_x -1)..(max_x+1)
+ for j in (min_y - 1)..(max_y+1)
+ all_cells[[i,j]] = Cell.new i, j, live_cells, live_cells.include?([i,j])
+ end
+ end
+ all_cells
+ end
+
+ end
+
+ class Board
+ def initialize(*live_cells)
+ @cells = BoardUtil.generate_all_cells(*live_cells)
+ @live_cells = BoardUtil.generate_live_cells(*live_cells)
+ @next_generation = {}
+ end
+
+ def [](x,y)
+ if @live_cells[[x,y]]
+ true
+ else
+ false
+ end
+ end
+
+ def each(&block)
+ if block
+ @live_cells.keys.each do |value|
+ block.call(value)
+ end
+ else
+ @live_cells.each
+ end
+ end
+
+ def drop(from)
+ @live_cells.keys.drop(from)
+ end
+
+ def first
+ @live_cells.keys.first
+ end
+
+ def reverse_each(&block)
+ if block
+ @live_cells.keys.reverse_each do |value|
+ block.call value
+ end
+ else
+ @live_cells.keys.reverse_each
+ end
+ end
+
+ def to_a
+ @live_cells.keys
+ end
+
+ def count
+ @live_cells.count
+ end
+
+ def next_generation
+ @cells.each do |key, value|
+ if value.is_living_in_next_iteration? or value.is_spawning_in_next_iteration?
+ @next_generation[key] = :alive
+ end
+ end
+ Board.new *@next_generation.keys
+ end
+
+ end
+
+ class Cell
+ attr_reader :x,:y
+ def initialize(x, y, possible_live_neighbours, is_alive)
+ @x, @y, @neighbours,@is_alive = x, y, [], is_alive
+ possible_live_neighbours.each do |cell_x, cell_y|
+ if is_neighbour?(cell_x,cell_y)
+ @neighbours += [[cell_x,cell_y]]
+ end
+ end
+ end
+
+ def is_neighbour?(x,y)
+ (@x-x).abs <= 1 && (@y - y).abs <= 1 && !(@x == x && @y == y)
+ end
+
+ def is_living_in_next_iteration?
+ @is_alive && (@neighbours.size == 2 || @neighbours.size == 3)
+ end
+
+ def is_spawning_in_next_iteration?
+ @neighbours.size == 3
+ end
+ end
+
+end
+