05. Класове, именовани пространства и наследяване

05. Класове, именовани пространства и наследяване

05. Класове, именовани пространства и наследяване

25 октомври 2011

Днес

Наследяване

Наследяването в Ruby става така:

class Person
 def name() 'The Doctor' end
end

class PolitePerson < Person
 def introduction
  "Hi, I am #{name}"
 end
end

PolitePerson.new.introduction # "Hi, I am The Doctor"

Наследяване

ограничения

private методи

Имате достъп до private методите:

class Person
 private
 def name() 'The Doctor' end
end

class PolitePerson < Person
 def introduction() "Hi, I am #{name}" end
end

PolitePerson.new.introduction # "Hi, I am The Doctor"

Наследяване

#kind_of? и #instance_of?

class Base; end
class SpaceStation < Base; end

base  = Base.new
station = SpaceStation.new

base.kind_of? Base      # true
station.kind_of? SpaceStation # true
station.kind_of? Base     # true

base.instance_of? Base      # true
station.instance_of? SpaceStation # true
station.instance_of? Base     # false

Наследяване

#kind_of? и #instance_of? (2)

super

Може да предефинирате метод и да извикате родителския със super

class Person
 def introduction_to(other)
  "Hello #{other}."
 end
end

class PolitePerson < Person
 def introduction_to(other)
  super("Mr. #{other}") + " How do you do?"
 end
end

queen = PolitePerson.new
queen.introduction_to('Smith') # "Hello Mr. Smith. How do you do?"

super (2)

Ако извикате super без скоби родителския метод получава същите аргументи.

class Person
 def introduction_to(other)
  "Hello #{other}."
 end
end

class PolitePerson < Person
 def introduction_to(other)
  super + " How do you do?"
 end
end

queen = PolitePerson.new
queen.introduction_to('Smith') # "Hello Smith. How do you do?"

super (3)

super и super() са различни:

class Person
 def introduction_to(other)
  "Hello #{other}."
 end
end

class PolitePerson < Person
 def introduction_to(other)
  super() + " How do you do?"
 end
end

queen = PolitePerson.new
queen.introduction_to('Smith') # error: ArgumentError

Ancestor chain

Ancestor chain (2)

module Foo; end
module Bar; end
module Qux; end

class Base
 include Foo
end

class Derived < Base
 include Bar
 include Qux
end

Derived.ancestors # [Derived, Qux, Bar, Base, Foo, Object, Kernel, BasicObject]

Ancestor chain (3)

модули, миксирани в други модули

module Foo; end
module Bar; end

module Qux
 include Foo
 include Bar
end

class Thing
 include Qux
end

Thing.ancestors # [Thing, Qux, Bar, Foo, Object, Kernel, BasicObject]

Ancestor chain (4)

Има само една версия на метода:

module Talking
 def greeting() "Hello, #{name}" end
end

class Base
 include Talking
 def name()    'Base'  end
 def say_hi_base() greeting end
end

class Derived < Base
 include Talking
 def name()      'Derived' end
 def say_hi_derived() greeting end
end

derived = Derived.new
derived.say_hi_base  # "Hello, Derived"
derived.say_hi_derived # "Hello, Derived"

Основните класове в Ruby

methodfinder

$ gem install methodfinder

Полезен gem:

protected

Само обекти от същия клас могат да викат protected методи

class Vector
 def initialize(x, y) @x, @y = x, y     end
 def inspect()    "Vector.new(#@x, #@y)" end

 def +(other)
  Vector.new(*coords.zip(other.coords).map { |a, b| a + b })
 end

 protected
 def coords() [@x, @y] end
end

vector = Vector.new(1, 2) + Vector.new(3, 4)
vector    # Vector.new(4, 6)
vector.coords # error: NoMethodError

private и protected

още известни като Private Public и General Specific

Именовани пространства

Класовете и модулите могат да служат като именовани пространства.

module Useless
 class Thing
 end
end

class Grandfather
 class StraightRazor
 end
end

Useless::Thing.new       # #<Useless::Thing:0x8c5d660>
Grandfather::StraightRazor.new # #<Grandfather::StraightRazor:0x8c5d480>

Именовани пространства (2)

Ако се намирате в модул, няма нужда да квалицирате константите:

module Useless
 class Thing
 end

 Thing.new     # #<Useless::Thing:0x929d0ac>
end

Useless::Thing.new # #<Useless::Thing:0x929cea4>
Thing.new      # error: NameError

Търсене на променливи в Ruby

bacon = 2

def foo
 chunky = 10

 1.times do
  chunky    # 10
  chunky = 44
 end

 chunky     # 44
 bacon     # error: NameError
end

foo()

Правила за търсене на константи

Малък пример

PLACE = 'root'
module Outer
 PLACE = 'intermediate'
 module Inner
  PLACE = 'deep'
 end
end

PLACE        # "root"
Outer::Inner::PLACE # "deep"
module Outer
 module Inner
  PLACE      # "deep"
  ::PLACE     # "root"
 end
 PLACE       # "intermediate"
 Inner::PLACE   # "deep"
end

Класови методи

Може да дефинирате класови методи така:

class Something
 def Something.answer
  42
 end
end

Something.answer  # 42

Класови методи (2)

Не може да ги неквалифицирано викате от инстанцията:

class Something
 def Something.answer
  42
 end

 def do_stuff
  answer       # error: NameError
  Something.answer  # 42
 end
end

thing = Something.new
thing.answer      # error: NoMethodError
Something.answer    # 42

thing.do_stuff

Класови методи (3)

Са достъпни в наследниците

class Base
 def Base.answer() 42 end
end

class Derived < Base
 def Derived.say_answer
  answer     # 42
  Base.answer  # 42
 end
end

Derived.answer   # 42
Base.answer    # 42

Derived.say_answer

Класови методи (4)

Въпроси