06. Често стрещани грешки в домашните

06. Често стрещани грешки в домашните

06. Често стрещани грешки в домашните

31 октомври 2011

Днес

Трета задача

Трета задача

малко особености

Втора задача

Грешка #0

Типичните

Грешка #1

Не ползва Enumerable

@collection = []

songs.each do |name, artist, genres_string, tags_string|
 genre, subgenre = genres_string.split(/,\s*/)
 tags = artist_tags.fetch(artist, [])
 tags += [genre, subgenre].reject(&:nil?).map(&:downcase)
 tags += tags_string.split(/,\s*/) unless tags_string.nil?

 @collection << Song.new(name, artist, genre, subgenre, tags)
end

Ползва #each вместо #map

Източник

Грешка #1

Всеки път, когато тръгнете да пишете:

somethings = []

things.each do |thing|
 ...
 somethings << modified_thing
end

Всъщност имате предвид:

somethings = things.map do |thing|
 ...
end
"Всеки не-функционален #each е пирон в ковчега на капитализма."

Грешка #2

лошо подравнен код

def matchCriteria(criteria)
 name? criteria[:name] and
 artist? criteria[:artist] and
 tags? criteria[:tags] and
 filter? criteria[:filter] and
 true
end
Източник

Грешка #2

По-правилно подравняване:

def matchCriteria(criteria)
 name? criteria[:name] and
  artist? criteria[:artist] and
  tags? criteria[:tags] and
  filter? criteria[:filter]
end

name?, artist? и прочее не са добри имена.

Грешка #3

Не гледате подсказките

all_tags = tags.kind_of?(String) ? [tags] : tags

Всъщност искате да напишете:

all_tags = Array(tags)
Източник

грешка #4

много повторение

def parse_single_song(song_as_string, artist_tags)
 attributes = song_as_string.split('.')
 name = attributes[0].strip
 artist = attributes[1].strip
 genre = attributes[2].split(',')[0].strip
 subgenre = attributes[2].split(',').fetch(1,'').strip
 tags = attributes.fetch(3, '').split(',').map{|attr| attr.strip}
 additional_tags = artist_tags.fetch(artist, [])
 Song.new(name, artist, genre, subgenre, tags|additional_tags)
end

Тук всякаш има твърде много, твърде сбит код. Някои елементи в него сеповтарят визуално (attributes[x].strip например)

Източник

Грешка #4

Много повторение

Ето как може да стане по-кратко:

def parse_single_song(song_as_string, artist_tags)
 name, artist, genres, tags = song_string.split('.').map(&:strip)
 genre, subgenre      = genres.split(',').map(&:strip)
 tags            = tags.split(',').map(&:strip)

 tags += additional_tags[artist] if additional_tags.has_key? artist

 Song.new name, artist, genre, subgenre
end

DRY

Don't Repeat Yourself

Просто правило: Не повтаряйте информация в кода си.

Всеки път, когато откриете повторение в кода си, намирайте начин да го елиминирате. Това е най-лесния начин да се научите да пишете добър код.

Грешка #5

Странно разбиване на методи

def matches?(criteria)
 if (criteria[:name] != nil) and (check_name(criteria[:name]) == false)
  return false
 end
 if (criteria[:artist] != nil) and (check_artist(criteria[:artist]) == false)
  return false
 end
 # ...
 true
end

def check_name(name)
 @name.eql?(name)
end

def check_artist(artist)
 @artist.eql?(artist)
end

Границата между matches? и check_xxx е странна.

По-добре или проверката за nil да се изнесе в check_xxx методите, или да се inline-нат в matches?

Източник

Грешка #5

Странно разбиване на методи

Отделно:

def matches?(criteria)
 if (criteria[:name] != nil) and (check_name(criteria[:name]) == false)
  return false
 end
 # ...
 true
end

def check_name(name)
 @name.eql?(name)
end

#eql?

Как обектите ни да бъдат ключове в хеш? Може да пробваме така, но няма да сработи:

class Cell
 attr_reader :x, :y

 def initialize(x, y)
  @x, @y = x, y
 end

 def hash
  [@x, @y].hash
 end

 def ==(other)
  other.is_a?(Cell) and x == other.x and y == other.y
 end
end

board = {Cell.new(0, 0) => true, Cell.new(0, 1) => true, Cell.new(0, 2) => true}
Cell.new(0, 0) == Cell.new(0, 0) # true
board[Cell.new(0, 0)]      # nil

#eql? (2)

Правилния начин:

class Cell
 attr_reader :x, :y

 def initialize(x, y)
  @x, @y = x, y
 end

 def hash
  [@x, @y].hash
 end

 def eql?(other)
  other.is_a?(Cell) and x == other.x and y == other.y
 end
end

board = {Cell.new(0, 0) => true, Cell.new(0, 1) => true, Cell.new(0, 2) => true}
board[Cell.new(0, 0)] # true

#eql? (3)

Грешка #6

Array() отново

def check_tags(tags)
 if (tags.kind_of?(String))
  check_tag(tags)
 else
  tags.all? {|tag| check_tag(tag)}
 end
end

Всъщност:

def check_tags(tags)
 Array(tags).all? { |tag| check_tag(tag) }
end
Източник

Грешка #7

Enumerable отново

def matches_criteria?(criteria_hash)
 criteria_hash.each do |attribute, value|
  return false unless matches_criterion? attribute, value
 end
 true
end

Всъщност:

def matches_criteria?(criteria)
 criteria.all? { |attribute, value| matches_criterion? attribute, value }
end
Източник

Грешка #7

Enumerable отново (2)

Всяко:

things.each do |thing|
 return false unless condition?(thing)
end
true

Всъщност е:

things.all? { |thing| condition?(thing) }

Аналогично за #any? ако се разменят true и false и unless стане if.

Не ползвате Enumerable

Грешка #8

Гаден whitespace

@tags = song_hash[:tags].map!{|tag| tag.strip}
tags.select { |tag| not tag.end_with?'!' }.all?{ |tag| @tags.include?tag }
pairs = [ :name, :artist, :genre_subgenre, :tags ].zip(values)

Whitespace-а се поставя така:

@tags = song_hash[:tags].map! { |tag| tag.strip }
tags.select { |tag| not tag.end_with? '!' }.all? { |tag| @tags.include? tag }
pairs = [:name, :artist, :genre_subgenre, :tags].zip(values)
Източник

Грешка #9

Мутиращи операции

@tags = song_hash[:tags].map! { |tag| tag.strip }

#map! е глупаво, Евгени. Какво си пушил, докато си го писал?

По добре ще стане така:

@tags = song_hash[:tags].map { |tag| tag.strip }
@tags = song_hash[:tags].map(&:strip)
Източник

Грешка #9

Мутиращи операции

@tags = song_hash[:tags].map! { |tag| tag.strip }

Какви проблеми виждам:

Mutable vs. Immutable

Грешка #10

Странни имена на методи

def self.fix_hash(song_hash, artist_tags)
  song_hash[:genre_subgenre] = song_hash[:genre_subgenre].split /\s*,\s*/
  song_hash[:genre], song_hash[:subgenre] = song_hash[:genre_subgenre]
  song_hash[:tags] = song_hash[:tags] ? song_hash[:tags].split(',') : []
  song_hash[:tags] << song_hash[:genre].downcase if song_hash[:genre]
  song_hash[:tags] << song_hash[:subgenre].downcase if song_hash[:subgenre]
  song_hash[:tags] += (artist_tags[song_hash[:artist]] or [])
  song_hash
end

fix? Какво му е счупеното?

Източник

Грешка #11

Страннен синтаксис

def check_tag?(tag)
 if tag.end_with? '!' then
  return false if @tags.include? tag.chop
 else
  return false unless @tags.include? tag
 end

 return true
end

then-а в този if е излишен

Източник

Грешка #12

Лоша проверка за тип

def filter_by_tags(songs, tags)
 if tags.class == String then
  songs.select { |song| song.check_tag? tags }
 else
  songs.select { |song| song.check_tags? tags }
 end
end

Грешка #13

Методи, които правят две неща

class Song
 # ...
 def name(compare_with = nil)
  compare_with.nil? ? @name : @name == compare_with
 end

 def artist(compare_with = nil)
  compare_with.nil? ? @artist : @artist == compare_with
 end
end

По-добре щеше да стане, ако бяха matches_name? и matches_name

Източник

Грешка #14

Подписи из кода

class Song
 def filter(saint_lambda)
  saint_lambda.call self
 end
end

Грешка #14

"Сладък код"

Assembler код из Code Complete, (стр. 792):

AX, 723h ; R. I. P. L. V. B.

Грешка #15

Monkey patch на вградени класове

class Array
  def dc
    self.map(&:downcase)
  end
  def split arg
    self
  end
  alias has? include?
  alias d_if delete_if
end
class String
  alias dc downcase
  def trim
    self.gsub(/( ){2,}/,'')
  end
end

Не. Просто не. Плюс, лоша идентация.

Източник

Грешка #16

if then else end на един ред

subgenre = if genre_sub.length > 1 then genre_sub[1] else nil end

Пише се или така:

subgenre = if genre_sub.length > 1
 genre_sub[1]
else
 nil
end

Или така:

subgenre = genre_sub.length > 1 ? genre_sub[1] : nil
Източник

Грешка #17

if then end на един ред

def initialize attributes
 @name = if attributes[0] != nil then attributes[0].strip end
 @artist = if attributes[1] != nil then attributes[1].strip end
 @genre = if attributes[2] != nil then (attributes[2].split ",") [0].strip end
 @subgenre = if attributes[2] != nil then (attributes[2].split ",") [1] end
 if @subgenre != nil then @subgenre.strip! end
 if @genre != nil then @tags = Array (@genre.downcase) end
 if @subgenre != nil then @tags << @subgenre.downcase.strip end
 if attributes[3] != nil 
  (attributes[3].split ",").each { |tag| @tags << tag.strip }
 end
end

Доста по-екстремно.

Източник

Грешка #17

if then end на един ред

Грешка #18

require на странно място

class Collection 
 require 'set'

 attr_accessor :songs

 def initialize (songs_as_string, artist_tags)
  # ...
 end

 # ...
end

Не че сме ви говорили за require, но ако го ползвате, той трябва да стои най-горе.

Впрочем, между initialize и скобата не трябва да има празно място.

Грешка #19

неспазване на конвенции

class Collection
 def initialize(string, stringTags)
  @arrSongs = []
  arrArtist = []
  i=0
  string.each_line { |n| @arrSongs.push Song.new(n) }
  @arrSongs.each do |n| 
  arrArtist.push n.artist
  end
  arrArtist.each do |value|
  if stringTags.has_key? (value)
   @arrSongs[i].change_tags (stringTags[value].to_s.gsub('"','')) 
  end
  i+=1
  end
 end
Източник

Грешка #19

неспазване на конвенции

Какви грешки имаше тук?

Грешка #19

неспазване на конвенции

def find(criteria)
 result = @music
 criteria.each { |key, value| 

  if key == :tags
   result = @music.select { |song|
    # not working 
    (song.send(key) & value.split).sort == value.split.sort }

  elsif key == :filter
   result = @music.select { |song| value.call song }

  else
   result = @music.select { |song| song.send(key) == value }
  end
 }
 result
end
Източник

Грешка #20

Странно подравняване

def initialize(song_attributes,artist_tags)
 @name = song_attributes[0].strip
   @artist = song_attributes[1].strip
 n = song_attributes[2].split(", ")
 @genre = n[0].strip
 if n[1].nil? then @subgenre = nil
 else @subgenre = n[1].chomp
 end
 @tags = []
 if song_attributes[3] != nil then @tags << song_attributes[3].split(", ")
 end
 @tags << @genre.downcase << @subgenre   
 @tags.delete_if {|x| x == nil}.flatten!
 @tags.each {|n| n.strip!}.map{|n| n.downcase!}
 artist_tags.each do|key,value| if key==@artist then @tags<<value.flatten!
 end
 end
end
Източник

Feature Envy

code smell

class Collection
 def filter_by_name(songs, name)
  songs.select { |song| song.name == name }
 end

 def filter_by_artist(songs, artist)
  songs.select { |song| song.artist == artist }
 end

 def filter_by_lambda(songs, filter)
  songs.select(&filter)
 end

 def filter_by_tags(songs, tags)
  if tags.class == String then
   songs.select { |song| song.check_tag? tags }
  else
   songs.select { |song| song.check_tags? tags }
  end
 end
end
Източник

Обяснение на предишния слайд

Принцип: Single Responsibility Principle

Shotgun surgery

code smell

Принципи и миризми

Въпроси