09. Изключения и enumerator-и

09. Изключения и enumerator-и

09. Изключения и enumerator-и

14 ноември 2011

Тези седмица

Три седмици в бъдещето

Четвърта задача

Имате ли коментари?

Quine

програма, принтираща кода си

->_{_%_}["->_{_%%_}[%r]"]

Quine

to the eleven

v=0000;eval$s=%q~d=%!^Lcf<LK8,         _@7gj*LJ=c5nM)Tp1g0%Xv.,S[<>YoP
4ZojjV)O>qIH1/n[|2yE[>:ieC    "%.#% :::##"    97N-A&Kj_K_><wS5rtWk@*a+Y5
yH?b[F^e7C/56j|pmRe+:)B   "##%   ::##########"   O98(Zh)'Iof*nm.,$C5Nyt=
PPu01Avw^<IiQ=5$'D-y?  "##:     ###############"  g6`YT+qLw9k^ch|K'),tc
6ygIL8xI#LNz3v}T=4W  "#      #.  .####:#######"  lL27FZ0ij)7TQCI)P7u
}RT5-iJbbG5P-DHB<.  "       ##### # :############"  R,YvZ_rnv6ky-G+4U'
$*are@b4U351Q-ug5  "       #######################"  00x8RR%`Om7VDp4M5
PFixrPvl&<p[]1IJ  "       ############:#### %#####"  EGgDt8Lm#;bc4zS^
y]0`_PstfUxOC(q  "       .#############:##%  .## ."  /,}.YOIFj(k&q_V
zcaAi?]^lCVYp!; " %%      .################.   #.  " ;s="v=%04o;ev"%
(;v=(v-($*+[45, ":####:     :##############%    :  " ])[n=0].to_i;)%
360)+"al$s=%q#{ "%######.       #########      " ;;"%c"%126+$s<<
126}";d.gsub!(/ "##########.      #######%       " |\s|".*"/,"");;
require"zlib"|| "###########      :######.       " ;d=d.unpack"C*"
d.map{|c|n=(n|| ":#########:      .######: .      " )*90+(c-2)%91};
e=["%x"%n].pack  " :#######%      :###### #:     "  &&"H*";e=Zlib::
Inflate.inflate(  " ######%      .####% ::     "  &&e).unpack("b*"
)[0];22.times{|y|  " ####%       %###       "  ;w=(Math.sqrt(1-(
(y*2.0-21)/22)**(;  " .###:       .#%       "  ;2))*23).floor;(w*
2-1).times{|x|u=(e+  " %##              "  )[y*z=360,z]*2;u=u[
90*x/w+v+90,90/w];s[(  " #.            "  ;y*80)+120-w+x]=(""<<
32<<".:%#")[4*u.count((   " .          "   ;"0"))/u.size]}};;puts\
s+";_ The Qlobe#{" "*18+ (    "# :#######"    ;"Copyright(C).Yusuke End\
oh, 2010")}";exit~;_ The Qlobe         Copyright(C).Yusuke Endoh, 2010

Изключения

Изключенията в Ruby

Непълна йерархия

Object
+-- Exception
  +-- NoMemoryError
  +-- ScriptError
  |  +-- SyntaxError
  |  +-- LoadError
  +-- SecurityError
  +-- StandardError
    +-- ArgumentError
    +-- IndexError
    |  +-- KeyError
    |  +-- StopIteration
    +-- NameError
    |  +-- NoMethorError
    +-- RuntimeError
    +-- TypeError 

После ще видим пълната.

"вдигане" на изключения

# Хвърля RuntimeError
raise "'Prophet!' said I, 'Thing of evil!" # error: RuntimeError

# Като горното, но с различен текст
raise RuntimeError, 'prophet still, if bird or devil!' # error: RuntimeError

# Друг начин да хвърлим RuntimeError
raise RuntimeError.new('Whether tempter sent, or whether...') # error: RuntimeError

Хващане на изключения

begin
 puts '...tempest tossed thee here ashore'
 raise NameError, 'Desolate yet all undaunted'
rescue => ex
 ex.message  # "Desolate yet all undaunted"
 ex.class   # NameError
end

Хващане на изключения

хващане на конкретен тип

begin
 raise KeyError, 'on this desert land enchanted'
rescue ArgumentError => ex
 puts 'on this home by horror haunted'
rescue KeyError, TypeError => ex
 ex.message # "on this desert land enchanted"
 ex.class  # KeyError
end

Какво хваща rescue?

rescue хваща "само" наследници на StandardError:

Object
+-- Exception
  +-- NoMemoryError
  +-- ScriptError
  +-- StandardError
    +-- ArgumentError
    +-- NameError
    |  +-- NoMethorError
    +-- RuntimeError 

Въпрос към вас

Какво ще се случи тук?

begin
 raise KeyError, 'tell me truly, I implore'
rescue IndexError => ex
 puts 'IndexError'
rescue KeyError => ex
 puts 'KeyError'
end

Хващане на изключения

приоритет на rescue клаузите

Припомняне KeyError < IndexError

$eh = 'foo'

begin
 raise KeyError, 'Is there - is there balm in Gilead?'
rescue IndexError => ex
 $eh = 'index'
rescue KeyError => ex
 $eh = 'key'
end

$eh  # "index"

Изпълнява се първия rescue, за който изключението е kind_of? типа.

Запомнете

Динамичните езици обикновено ползват прости правила

Хващане на изключения

ensure клауза

Кодът в ensure клаузата се изпълнява винаги.

begin
 raise 'tell me - tell me, I implore!' if rand(2).zero?
ensure
 puts '????? ??? ?????, "?????????"'
end

Хващане на изключения

else клауза

else клаузата се изпълнява когато няма възникнало изключение.

begin
 launch_nukes
rescue
 puts 'Uh-oh! Something went wrong :('
else
 puts 'War... War never changes'
end

begin/end in all its glory!

begin
 get_a_life
rescue NoFriendsError => ex
 puts 'Goodbye cruel world'
rescue InsufficientVespeneGasError, NotEnoughMineralsError => ex
 puts 'I think I play too much StarCraft'
rescue
 puts ';('
else
 puts 'Woohoo!'
ensure
 puts 'rm -rf ~/.history'
end

Хвърляне на изключение

по време на обработка на друго

Ако възникне изключение при обработка друго, старото се игнорира и се "вдига" новото.

begin
 raise KeyError
rescue
 raise TypeError
 puts "I'm a line of code, that's never executed ;("
end

raise в rescue

raise в rescue клауза "вдига" същото изключение, което се обработва.

begin
 raise KeyError, 'But high she shoots through air and light'
rescue
 puts 'Whoops'
 raise
end

begin/end

...е израз, като всичко друго в ruby

result = begin
 raise KeyError if rand(3).zero?
 raise NameError if rand(3).zero?
rescue KeyError
 'nyckel'
rescue NameError
 'namn'
else
 'ingenting'
end

result  # "ingenting"

rescue като модификатор

[].fetch(1) rescue 'baba' # "baba"

Exception#exception

raise type, message всъщност извиква type.exception(message) за да конструира изключение.

class Thing
 def exception(message)
  NameError.new(message)
 end
end

thing = Thing.new
raise thing, 'whoops' # error: NameError

Как да ползваме изключения

Може да разделим изключенията на два вида.

За първите обикновено създаваме клас. За вторите обикновено ползваме raise.

Кога ползваме изключения

Разсъждения

catch и throw

catch и throw

def iterate_pairs(hash)
 hash.values.each { |array| iterate_values array }
end

def iterate_values(array)
 array.each do |item|
  if item == 'Nemo'
   puts 'Found Nemo!'
   throw :done
  end
 end
end

animals = {cats: %w[Simba], fish: %w[Crispy Nemo], boars: %w[Pumba]}
catch(:done) { iterate_pairs(animals) }

Този пример е доста синтетичен.

catch и throw

накратко

Enumerator-и

Някои методи в enumerable могат да не вземат блок.

numbers = []
1.upto(5) { |x| numbers << x }

numbers        # [1, 2, 3, 4, 5]

other = 1.upto(5)
other         # #<Enumerator: 1:upto(5)>
other.to_a      # [1, 2, 3, 4, 5]

1.upto(5).map(&:succ) # [2, 3, 4, 5, 6]

Enumerator-и

нещо като итератори

Енумераторите могат да се държат като итератори.

numbers = 1.upto(3)

numbers.next  # 1
numbers.next  # 2
numbers.next  # 3
numbers.next  # error: StopIteration

Kernel#loop

loop прави безкраен цикъл. Спира на StopIteration.

numbers = 1.upto(3)

loop do
 puts numbers.next
end

#with_object и #with_index

Енумераторите имат някои интересни методи.

numbers = 1.upto(3)

numbers.with_index.to_a   # [[1, 0], [2, 1], [3, 2]]
numbers.with_object(:x).to_a # [[1, :x], [2, :x], [3, :x]]

Object#enum_for

Може да извадите енумератор от произволен метод с enum_for.

class Numbers
 def primes
  yield 2
  yield 3
  yield 5
  yield 7
 end
end

first_four_primes = Numbers.new.enum_for(:primes)
first_four_primes.to_a   # [2, 3, 5, 7]

Въпроси