15. Метапрограмиране II

15. Метапрограмиране II

15. Метапрограмиране II

13 декември 2011

Днес

Въпрос 1

Как Ruby пази полета и методи?

 • Полетата се пазят в обекти
 • Методите се пазят в модули
 • Обеките нямат методи (освен ако не са модули)

Въпрос 2

Кажете ми всичко, което знаете за instance променливите

 • Достъпни са в наследници
 • Не са директно достъпни извън обекта
 • Трябва да се ползват методи за достъп (напр. attr_accessor)
 • Могат да се достъпят "заобиколно" с instance_variable_get и компания

Въпрос 3

Кой е класът на "foo"? На Integer? На Class?

Кой е родителя на String? На Object? На Class?

"foo".class == String # true
Integer.class == Class # true
Class.class == Class  # true

String < Object    # true
Object < BasicObject  # true
Class < Module     # true

Въпрос 4

Какво прави instance_eval

Изпълнява блока с променен self

Въпрос 5

Как Ruby знае къде да постави метод, дефиниран с def.

Винаги има текущ клас, в който този метод отива. Той може да се промени с module, class и class_eval. Всъщност, дори с instance_eval, но за това - по-късно

def object.method

Може да (пре)дефинирате метод в конркетен обект.

things = [22, :f, 'Sofia']

def things.size
 -5
end

def things.asl
 "#{self[0]}/#{self[1]}/#{self[2]}"
end

things    # [22, :f, "Sofia"]
things.size  # -5
things.length # 3
things.asl  # "22/f/Sofia"

[].asl    # error: NoMethodError
[].size    # 0

Singleton класове

Singleton класове

визуализация

Object#singleton_class

Собствения клас е достъпен чрез #singleton_class

things = []

def things.answer
 42
end

things.singleton_class # #<Class:#<Array:0xa30ef6c>>
things.singleton_class.instance_methods(false) # [:answer]

[].singleton_class.instance_methods(false)   # []

Symbol и Integer

...и техните метакласове

Целите числа и символите нямат собствени класове. Това е заради оптимизация. В Ruby интерпретатора, те се представят по много различен начин от всички други обекти.

1_000.singleton_class # error: TypeError
:blah.singleton_class # error: TypeError

class << thing

алтернативен синтаксис

Можете да отворите собствения клас на обект с class <<

things = [22, :f, 'Sofia']

class << things
 def size
  -5
 end

 def asl
  "#{self[0]}/#{self[1]}/#{self[2]}"
 end
end

things.asl # "22/f/Sofia"
things.size # -5

super и eigenclass

Оригиналния метод е достъпен чрез super.

super и eigenclass (2)

things = [22, :f, 'Sofia']

class << things
 def each
  super
  yield :P
 end
end

aggregated = []
for thing in things
 aggregated << thing
end

aggregated # [22, :f, "Sofia", :P]

super и eigenclass

OMG момент

Някой има ли идея защо super работи?

things = []

def things.answer
 42
end

things.singleton_class # #<Class:#<Array:0xa534ae4>>
things.singleton_class.superclass # Array

Да, eigenclass-а е наследник на класа на обекта

superclass и eigenclass

визуализация

Класови методи

Вероятно помните, че класови методи могат да се дефинират така:

class Something
 def Something.foo() 42 end
 def self.bar() 42 end

 class << self
  def qux() 42 end
 end
end

Класови методи

...всъщност

Класовите методи се пазят в собствения клас на класа

class Something
 def self.answer() 42 end
end

Something.singleton_class # #<Class:Something>
Something.singleton_class.instance_methods(false) # [:answer]

Класови методи

визуализация

extend

...върху клас

Помните ли extend?

module Knowledge
 def answer() 42 end
end

class Something
 extend Knowledge
end

Something.answer # 42

extend

...върху не-клас

module Knowledge
 def answer() 42 end
end

text = "fourty-two"
text.extend Knowledge

text.answer # 42

Сещате ли се как може да се имплементира?

extend

...с class <<

module Knowledge
 def answer() 42 end
end

class Something; end

class << Something
 include Knowledge
end

Something.answer # 42

extend

...чрез instance_eval и eigenclass

module Knowledge
 def answer() 42 end
end

class Something; end

Something.singleton_class.instance_eval { include Knowledge }

Something.answer # 42

Класови методи и наследяване

Класовите методи на родителя са достъпни в класовите методи на наследника

class Something
 def self.answer() 42 end
end

class Other < Something
 def self.better_answer() answer * 2 end
end

Other.better_answer # 84

Класови методи и наследяване

друг OMG момент

Собствения клас на наследника наследява собствения клас на родителя

class Something; end
class Other < Something; end

Something.singleton_class    # #<Class:Something>
Other.superclass.singleton_class # #<Class:Something>

Something.singleton_class == Other.singleton_class.superclass # true

Класови методи и наследяване

визуализация

Класови методи и наследяване

takeaway

Метакласа на суперкласа е суперкласа на метакласа

Grand Unified Theory

 1. Има само един вид обекти - били те обикновени или модули
 2. Има само един вид модули - били те обикновени или клас
 3. Има само един вид методи - живеят в модули, които често са класове
 4. Всеки обект има "реален клас" - бил той обикновен клас или собствен клас
 5. Всеки клас има точно един суперклас - с изключение на BasicObject
 6. Суперкласът на метакласа на обект е класа на обекта. Суперкласът на метакласа на клас е метакласа на родителя на класа.
 7. При извикване на метод, Ruby взема "реалния клас" и търси в неговия ancestor chain

Въпроси